GB-giây là gì?

Tìm hiểu GB-giây trong thuật ngữ AWS là gì

AWS Lambdađo thời gian sử dụng của bạn bằng số liệu có tên là GB-giây.

Mỗi tháng, bạn được cung cấp 1 triệu yêu cầu miễn phí và 400.000 GB-giây.

GB-giây là số giây mà hàm của bạn chạy, nhân với dung lượng bộ nhớ RAM được tiêu thụ.

Đó là một số liệu được tính toán, được tính nhân hai số liệu khác và đó là một cách hợp lý để đo lường lượng tài nguyên mà các chức năng không máy chủ của bạn tiêu thụ, liên quan đến thời gian và bộ nhớ.