VS Code: sử dụng cài đặt dành riêng cho ngôn ngữ

Với VS Code, bạn có khả năng tùy chỉnh khoảng trắng so với tùy chọn tab của mình, giống như trong bất kỳ trình chỉnh sửa nào và cũng có tùy chọn để chọn số lượng khoảng trắng mà một tab sẽ chiếm.

Tuy nhiên, các ngôn ngữ khác nhau có thể yêu cầu các cài đặt khác nhau.

Ví dụ, tôi muốn có 4 khoảng trắng trong HTML, nhưng chỉ có 2 trong CSS và JavaScript.

Mặt khác muốn có 8 khoảng trắng.

Làm thế nào để đối phó với điều này?

Bạn có thể thêm cài đặt ngôn ngữ cụ thể vào tệp tùy chọn Mã VS (được mở bằngcmd+,).

Đây là một ví dụ sử dụng các cài đặt khác nhau cho các tệp JS, CSS, HTML và Go:

"[javascript]": {
  "editor.insertSpaces": true,
  "editor.tabSize": 2
},
"[css]": {
  "editor.insertSpaces": true,
  "editor.tabSize": 2
},
"[html]": {
  "editor.insertSpaces": true,
  "editor.tabSize": 4
},
"[go]": {
  "editor.insertSpaces": false,
  "editor.tabSize": 8
}

Các hướng dẫn khác dành cho devtools: