Các lệnh Linux: tail

Hướng dẫn nhanh về lệnh tail, được sử dụng để xem các tệp để biết các thay đổi

Trường hợp sử dụng đuôi tốt nhất theo ý kiến của tôi là khi được gọi với-fLựa chọn. Nó mở tệp ở cuối và theo dõi các thay đổi của tệp. Bất kỳ lúc nào có nội dung mới trong tệp, nó sẽ được in trong cửa sổ. Điều này rất tốt để xem các tệp nhật ký, ví dụ:

tail -f /var/log/system.log

Để thoát, nhấnctrl-C.

Bạn có thể in 10 dòng cuối cùng trong một tệp:

tail -n 10 <filename>

Bạn có thể in toàn bộ nội dung tệp bắt đầu từ một dòng cụ thể bằng cách sử dụng+trước số dòng:

tail -n +10 <filename>

tailcó thể làm được nhiều hơn nữa và như mọi khi, lời khuyên của tôi là kiểm traman tail.

Lệnh này hoạt động trên Linux, macOS, WSL và bất kỳ nơi nào bạn có môi trường UNIX

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay lệnh Linux


Thêm các hướng dẫn về cli: