Cách mô phỏng vòng lặp for trong các mẫu Svelte

Các mẫu Svelte cung cấp cho chúng tôi mỗi khối tuyệt vời cho phép chúng tôi lặp lại trên một mảng hoặc bất kỳ thứ gì có thể lặp lại:

<script>
let goodDogs = ['Roger', 'Syd']
</script>

{#each goodDogs as goodDog} <li>{goodDog}</li> {/each}

Nhưng nếu bạn muốn lặp lại một khối một vài lần, dựa trên một biến? Giả sử chúng ta córowsbiến chứa một số và chúng tôi muốn sử dụng biến đó làm biến vòng lặp.

Chúng tôi có thể làm những gì chúng tôi cần bằng cách tạo một mảng, sử dụngArray(n)cú pháp. Thao tác này sẽ tạo một mảng, khởi tạo nó bằngnmặt hàng:

{#each Array(rows) as _, row}
  {row}
{/each}

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay Svelte


Các hướng dẫn nhỏ gọn hơn: