Cách thêm nhận xét trong các mẫu Svelte

Cách tránh Svelte hiển thị các phần của mẫu cho máy khách

Nhận xét HTML rất tốt để ẩn các phần tử khỏi một trang.

Trong HTML, đây là cách bạn thêm nhận xét:

<!-- a comment here -->

Bạn cũng có thể sử dụng điều này trên các khối để ẩn nhiều dòng HTML:

<!--
a
 comment
  here
-->

Lưu ý rằng điều này vẫn hiển thị trong nguồn trang. Trình duyệt chỉ ẩn nó đi, nhưng người ta luôn có thể truy cập và xem nhận xét.

Bạn có thể sử dụng các nhận xét tương tự trong các mẫu Svelte của mình. Nhưng với Svelte, bạn không gửi phần đã nhận xét đến trình duyệt. Phần đó bị loại bỏ hoàn toàn và chỉ nằm trong các tệp nguồn của bạn, không hiển thị với HTML được tạo trong trang.

Mà theo tôi là một điều tích cực.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay Svelte


Các hướng dẫn nhỏ gọn hơn: