Quyền của người dùng SQLite

Giới thiệu nhanh về quyền của người dùng trong SQLite

Tôi đã đề cập đến quyền người dùng trong MySQL và PostgreSQL.

Một điều cần lưu ý về SQLite là quản lý quyền, sử dụngGRANTREVOKE, không có sẵn.

Nó không có sẵn bởi vìĐiều đó là không thể.

Lý do là cơ sở dữ liệu SQLite được chứa trong một tệp duy nhất.

Điều này là do kiến trúc SQLite.

Bất kỳ thứ gì có quyền truy cập vào tệp SQLite đều có thể truy cập bất kỳ thứ gì bên trong cơ sở dữ liệu.

Không có cách nào để cấp quyềnở cấp độ cơ sở dữ liệu.

Nếu ứng dụng của bạn cần triển khai quyền của người dùng, bạn có thể làm như vậy ở cấp ứng dụng, chẳng hạn như trong máy chủ API của bạn, nhưng điều đó tùy thuộc vào bạn.

Nếu ứng dụng của bạn phải cần quyền của người dùng, bạn cũng có thể xem xét lại lựa chọn DBMS của mình và thích PostgreSQL của MySQL / MariaDB thay thế.


Các hướng dẫn khác về cơ sở dữ liệu: