SQL, cách cập nhật cấu trúc bảng

Cách cập nhật cấu trúc bảng cơ sở dữ liệu SQL

Chúng tôi có thể thay đổi cấu trúc bảng hiện có bằng cách sử dụngALTER TABLE, theo sau là thay đổi bạn muốn thực hiện:

ALTER TABLE people ADD COLUMN born_year INT;

Thao tác này sẽ thêm một cột mới với các giá trị trống:

 age | name | born_year 
-----+--------+-----------
 37 | Flavio |     
  8 | Roger |     

To drop a column:

ALTER TABLE people DROP COLUMN born_year;

This will result in:

 age | name 
-----+--------
 37 | Flavio
  8 | Roger 

More database tutorials: