SQL, cách sử dụng SELECT

Cách lấy dữ liệu từ bảng cơ sở dữ liệu SQL

Bạn có thể lấy dữ liệu ra khỏi bảng bằng cách sử dụngSELECTchỉ huy.

Nhận tất cả các hàng và cột:

SELECT * FROM people;
 age |  name  
-----+--------
  37 | Flavio
   8 | Roger

Get only the name column:

SELECT name FROM people;
  name  
--------
 Flavio
 Roger

Count the items in the table:

SELECT COUNT(*) from people;
 count 
-------
     2

You can filter rows in a table adding the WHERE clause:

SELECT age FROM people WHERE name='Flavio';
 age 
-----
  37

The results of a query can be ordered by column value, ascending (the default) or descending, using ORDER BY:

SELECT * FROM people ORDER BY name;
SELECT * FROM people ORDER BY name DESC;

More database tutorials: