SQL, Xử lý các ô trống

Cách xử lý dữ liệu rỗng trong cơ sở dữ liệu SQL

Khi chúng ta tạo một bảng theo cách này:

CREATE TABLE people (
 age INT,
 name CHAR(20)
);

SQL tự do chấp nhận các giá trị trống dưới dạng bản ghi:

INSERT INTO people VALUES (null, null);

Đây có thể là một vấn đề, bởi vì bây giờ chúng ta có một hàng có giá trị null:

 age | name 
-----+--------
 37 | Flavio
  8 | Roger
   | 

To solve this, we can declare constrains on our table rows. NOT NULL prevents null values:

CREATE TABLE people (
 age INT NOT NULL,
 name CHAR(20) NOT NULL
);

If we try to execute this query again:

INSERT INTO people VALUES (null, null);

We’d get an error, like this:

ERROR: null value in column "age" violates not-null constraint
DETAIL: Failing row contains (null, null).

Note that an empty string is a valid non-null value.


More database tutorials: