SQL, thêm dữ liệu vào bảng

Cách chèn dữ liệu vào bảng cơ sở dữ liệu SQL

Khi bạn có một bảng, bạn có thể chèn dữ liệu vào đó.

Lấy bảng này:

CREATE TABLE people (
  age INT,
  name CHAR(20)
);

Bây giờ bạn có thể bắt đầu thêm dữ liệu vào đó vớiINSERT INTOchỉ huy:

INSERT INTO people VALUES (37, 'Flavio');

Bạn có thể chèn nhiều mục phân tách từng mục bằng dấu phẩy:

INSERT INTO people VALUES (37, 'Flavio'), (8, 'Roger');

Các hướng dẫn khác về cơ sở dữ liệu: