Sử dụng bộ Redis

Bộ có 2 điểm khác biệt chính với danh sách:

  1. bộ không được đặt hàng
  2. bộ chỉ giữ một mục một lần

Tạo một tập hợp bằng cách sử dụng

SADD <setkey> <value>

Lệnh tương tự được sử dụng để thêm nhiều mục hơn vào tập hợp.

Thí dụ:

SADD names "Flavio"
SADD names "Roger"
SADD names "Tony" "Mark" "Jane"

Get all the items in a set using SMEMBERS <setkey>:

Find out if a value is in a set with SISMEMBER:

SISMEMBER names "Flavio"

To know how many items are in a set, use SCARD:

SCARD names

Get (without removing) an item from the set, randomly:

SRANDMEMBER names

Extract (and remove) an item from the set, casually ordered:

SPOP names

You can extract multiple items at once:

SPOP names 2

Remove an item from a set by value:

SREM names "Flavio"

Get the items contained in 2 different sets, exclusing elements only included in one with SINTER:

SINTER set1 set2

See all the sets commands here.


More redis tutorials: