Cách cài đặt Redis

Bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất củaRedistừhttps://redis.io/download.

Redis có thể được cài đặt trên bất kỳ máy chủ nào. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cài đặt nó cục bộ để thử nghiệm.

Trên macOS, cài đặt đơn giản hơn bằng cách sử dụng Homebrew. Chạy:

brew install redis

Sau đó chạy

brew services start redis

để làm cho Redis tự động khởi động và khởi động lại khi máy tính khởi động lại.

Bạn cũng có thể khởi động nó theo cách thủ công bằng cách sử dụng:

redis-server /usr/local/etc/redis.conf

Trên Linux Ubuntu, bạn sẽ cần chạy

sudo apt-get install redis-server

và Redis sẽ tự động được thiết lập và chạy.

Khi nó bắt đầu, Redis sẽ lắng ngheport 6379.

Trên máy chủ cục bộ, bạn có thể giữ cho nó hoạt động mà không cần mật khẩu. Nhưng khi Redis tiếp xúc với Internet, hãy đảm bảo rằng bạn định cấu hình mật khẩu trongredis.conftệp cấu hình, có vị trí phụ thuộc vào Hệ điều hành của bạn.


Các bài hướng dẫn về redis khác: