Cách sử dụng Redis Hashes

Cho đến nay với Danh sách và Bộ, chúng ta đã thấy cách tương quan một khóa với một giá trị hoặc một nhóm giá trị.

Hàm băm cho phép chúng ta liên kết nhiều giá trị với một khóa duy nhất và chúng hoàn hảo để lưu trữ các mục giống đối tượng.

Ví dụ, một người có tên và tuổi.

Chúng tôi có thể tạo ra mộtperson:1băm:

HMSET person:1 name "Flavio" age 37

To get all the properties of a user, use HGETALL:

HGETALL person:1

You can update a hash property using HSET:

HSET person:1 age 38

You can increment a value stored in a hash using HINCRBY:

HINCRBY person:1 age 2

See all the hash commands here.


More redis tutorials: