Cách chuyển các đạo cụ cho một thành phần con thông qua React Router

Hướng dẫn ngắn này giải thích cách chuyển các đạo cụ cho một thành phần con thông qua React Router

Có nhiều giải pháp để chuyển đạo cụ cho một thành phần con thông quaBộ định tuyến Reactvà một số bạn sẽ thấy đã lỗi thời.

Đơn giản nhất từ trước đến nay là thêm đạo cụ vào thành phần Trình bao bọc tuyến:

const Index = props => <h1>{props.route.something}</h1>

var routes = <Route path="/" something={‘here’} component={Index} />

Nhưng theo cách này, bạn cần sửa đổi cách truy cập vào các đạo cụ, thông quathis.props.route.*thay vì bình thườngthis.props, có thể có hoặc có thể không được chấp nhận.

Một cách để khắc phục điều này là sử dụng:

const Index = props => (
  <h1>{props.something}</h1>
)

<Route path="/" render={() => <Index something={‘here’} />} />

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay React


Các hướng dẫn về phản ứng khác: