Cách giải quyết lỗi "lệnh run-ios không nhận dạng được" với React Native

Hướng dẫn nhanh về cách tôi giải quyết một lỗi React Native khó hiểu

Tôi đang bắt đầu một dự án React Native mới và tôi đã chạy lệnh

npx react-native run-ios

để bắt đầu nó.

Tôi đã gặp lỗi trở lại với dòng này trong đó:

unrecognized command "run-ios"

I could not figure this out, until I realized I was running this command in my home folder.

Instead, this needs to be run from inside the project’s folder.

cd into the React Native project, and this error should go away and your React Native app should start successfully

Download my free React Handbook


More react-native tutorials: