Cách lấy giá trị của một phần tử đầu vào trong React

Cho một biểu mẫu, làm cách nào để bạn nhận được giá trị của một trong các trường biểu mẫu?

Một tình huống phổ biến liên quan đến việc có một biểu mẫu và bạn muốn nhận giá trị của một trong các trường biểu mẫu, chẳng hạn khi người dùng nhấp vào một nút.

Làm thế nào bạn có thể làm như vậy?

Bằng cách sử dụng hook, bạn có thể tạo một biến cho từng trường đầu vào và lắng ngheonChangesự kiện bạn gọi hàm “set” cho biến đó.

Đây là một ví dụ:

const [title, setTitle] = useState('')

Và trên trường đầu vào trong JSX:

<input onChange={event => setTitle(event.target.value)} />

Bằng cách này, khi bạn ở trong trình xử lý sự kiện cho sự kiện gửi biểu mẫu hoặc bất kỳ nơi nào bạn muốn, bạn có thể nhận giá trị của trường từtitlegiá trị.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay React


Các hướng dẫn về phản ứng khác: