Phản ứng, tập trung một mục trong React khi được thêm vào DOM

Cách lấy nét một mục trong React ngay khi được thêm vào DOM`

Tôi đã có một phương thức với một hình thức đơn giản, chỉ với mộtinputtrong đó và tôi muốn đưa phần tử đó vào tiêu điểm ngay khi phương thức được React thêm vào DOM.

Tôi bắt đầu nghĩ về nhiều cách khác nhau để làm như vậy, có thể sử dụnguseEffect()để kích hoạt một sự kiện khi thành phần được thêm vào DOM hoặc sử dụngrefhỗ trợ tạo một tham chiếu đến phần tử DOM và gọi nófocus()nhưng sau đó tôi nhận ra rằng tôi đã suy nghĩ quá phức tạp và chỉ sử dụngautofocusThuộc tính HTML trên phần tử có thể hoạt động.

Và nó đã làm. Hãy nhớ rằng nó làautoFocustrong JSX, với vốnF:

<input
  autoFocus
  ...// rest of the input field attributes

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay React


Các hướng dẫn về phản ứng khác: