Phạm vi biến Python

Khi bạn khai báo một biến, biến đó sẽ hiển thị trong các phần của chương trình của bạn, tùy thuộc vào nơi bạn khai báo.

Nếu bạn khai báo nó bên ngoài bất kỳ hàm nào, biến sẽ hiển thị với bất kỳ mã nào chạy sau khai báo, bao gồm các hàm:

age = 8

def test(): print(age)

print(age) # 8 test() # 8

Chúng tôi gọi nó là mộtbiến toàn cục.

Nếu bạn xác định một biến bên trong một hàm, thì biến đó làbiến cục bộ, và nó chỉ hiển thị bên trong chức năng đó. Bên ngoài chức năng, nó không thể truy cập được:

def test():
    age = 8
    print(age)

test() # 8

print(age) # NameError: name ‘age’ is not defined


Các hướng dẫn về python khác: