Python, đọc nội dung của một tệp

Để đọc nội dung của một tệp, trước tiên bạn cần mở nó bằng cách sử dụngopen()hàm toàn cầu, chấp nhận 2 tham số: đường dẫn tệp vàchế độ.

Để đọc, hãy sử dụng đọc (r) chế độ:

filename = '/Users/flavio/test.txt'

file = open(filename, ‘r’)

#or

file = open(filename, mode=‘r’)

Khi bạn đã mở tệp, bạn có thể sử dụngread()các phương thức để đọc toàn bộ nội dung của tệp thành một chuỗi:

content = file.read()

Bạn cũng có thể chọn đọc nội dung từng dòng một:

line = file.readline()

Thông thường, kết hợp điều này với một vòng lặp, chẳng hạn như để đọc mọi dòng vào một mục danh sách:

filename = '/Users/flavio/test.txt'

file = open(filename, ‘r’)

while True: line = file.readline() if line == ‘’: break print(line)

Khi kết thúc quá trình xử lý tệp của bạn, hãy nhớ đóng tệp:

file.close()

Các hướng dẫn về python khác: