Các hàm Lambda trong Python

Các hàm lambda (còn được gọi là các hàm ẩn danh) là các hàm nhỏ không có tên và chỉ có một biểu thức làm phần thân của chúng.

TrongPythonchúng được xác định bằng cách sử dụnglambdatừ khóa:

lambda <arguments> : <expression>

Phần thân phải là một biểu thức duy nhất. Biểu cảm, không phải là một tuyên bố.

Sự khác biệt này là quan trọng. Một biểu thức trả về một giá trị, một câu lệnh thì không.

Ví dụ đơn giản nhất về hàm lambda là một hàm nhân đôi giá trị đó của một số:

lambda num : num * 2

Các hàm Lambda có thể chấp nhận nhiều đối số hơn:

lambda a, b : a * b

Các hàm Lambda không thể được gọi trực tiếp, nhưng bạn có thể gán chúng cho các biến:

multiply = lambda a, b : a * b

print(multiply(2, 2)) # 4

Tiện ích của các hàm lambda đi kèm khi kết hợp với các chức năng Python khác, chẳng hạn như kết hợp vớimap(),filter()reduce().


Các hướng dẫn về python khác: