Trình trang trí Python

Trình trang trí là một cách để thay đổi, nâng cao hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào cách hoạt động của một hàm.

Người trang trí được xác định với@theo sau là tên người trang trí, ngay trước định nghĩa hàm.

Thí dụ:

@logtime
def hello():
  print('hello!')

Điều nàyhellochức năng cólogtimengười trang trí được chỉ định.

Bất cứ khi nào chúng tôi gọihello(), người trang trí sẽ được gọi.

Decorator là một hàm nhận một hàm làm tham số, bao bọc hàm trong một hàm bên trong thực hiện công việc mà nó phải làm và trả về hàm bên trong đó. Nói cách khác:

def logtime(func):
  def wrapper():
    # do something before
    val = func()
    # do something after
    return val
  return wrapper

Các hướng dẫn về python khác: