Python, cách tạo thư mục

Để tạo một thư mục, hãy sử dụngos.mkdir()phương pháp được cung cấp bởiosmô-đun thư viện tiêu chuẩn:

import os

dirname = ‘/Users/flavio/test’

os.mkdir(dirname)

Tạo một thư mục có thể nâng caoOSErrorngoại lệ, ví dụ: nếu đĩa đầy hoặc thư mục đã tồn tại, vì vậy chúng tôi sử dụng khối thử để bắt nó và xử lý sự cố một cách duyên dáng bằng cách in thông báo lỗi:

import os

dirname = ‘/Users/flavio/test’

try: os.mkdir(dirname) except OSError: print(‘Failed creating the directory’) else: print(‘Directory created’)


Các hướng dẫn về python khác: