Python, cách kiểm tra xem tệp hoặc thư mục có tồn tại hay không

Cácos.path.exists()phương pháp được cung cấp bởiostrả về mô-đun thư viện tiêu chuẩnTruenếu một tệp tồn tại, vàFalsenếu không.

Đây là cách sử dụng nó:

import os

filename = ‘/Users/flavio/test.txt’

exists = os.path.exists(filename)

print(exists) # True


Các hướng dẫn về python khác: