Python 2 so với Python 3

Một chủ đề chính để nói về, ngay từ đầu, làPythonThảo luận 2 vs Python 3.

Python 3 được giới thiệu vào năm 2008 và nó đang được phát triển như là phiên bản Python chính, trong khi Python 2 tiếp tục được duy trì với các bản sửa lỗi và bản vá bảo mật cho đến đầu năm 2020.

Vào ngày đó, hỗ trợ Python 2 đã bị ngừng.

Rất nhiều chương trình vẫn được viết bằng Python 2 và các tổ chức vẫn tích cực làm việc trên những chương trình đó, bởi vì việc chuyển sang Python 3 không hề nhỏ và sẽ cần rất nhiều công việc để nâng cấp các chương trình đó. Và những đợt di chuyển lớn và quan trọng luôn tạo ra những lỗi mới.

Vì vậy, bạn có thể phải làm việc trên cơ sở mã Python 2. Vậy thì đây không phải là cuốn sách để bắt đầu.

Nhưng mã mới, trừ khi bạn phải tuân thủ các quy tắc do tổ chức của bạn đặt ra buộc Python 2 hoặc một trong các thư viện bạn phải sử dụng không được nâng cấp lên Python 3, phải luôn được viết bằng Python 3.


Các hướng dẫn về python khác: