Cách liệt kê tất cả người dùng trong PostgreSQL

Tìm hiểu cách lấy danh sách tất cả người dùng hiện diện trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL và quyền của họ

Từpsqlgiao diện, chạy\duchỉ huy:

List all users in PostgreSQL

Thao tác này sẽ cung cấp cho bạn danh sách tất cả người dùng trong hệ thống, cộng với các thuộc tính vai trò của họ và danh sách các nhóm vai trò mà họ là thành viên.


Các hướng dẫn khác về cơ sở dữ liệu: