Bưu kiện, cách sửa lỗi `RegeneratorRuntime không được xác định`

Tôi gặp sự cố này trong một dự án bằng cách sử dụngBabelngay sau khi tôi thêm mộtasyncnhưng vấn đề giống nhau đối với bất kỳ tính năng JavaScript nào gần đây:

Babel, được sử dụng bởiBưu kiện, tạo ra một polyfill, nhưng để tránh lỗi này, bạn cũng cần phải tảiregenerator-runtimethời gian chạy.

Một giải pháp: thêm vào đầu tệp JavaScript chính của bạn:

import 'regenerator-runtime/runtime'

Parcel will include this package by default, increasing the size of 25KB.

The solution that is the most efficient in terms of codebase is adding the browserslist property to your package.json.

For example:

"browserslist": [
  "last 1 Chrome version"
]

For testing is good enough. To support multiple browsers:

"browserslist": [
  "last 3 and_chr versions",
  "last 3 chrome versions",
  "last 3 opera versions",
  "last 3 ios_saf versions",
  "last 3 safari versions"
]

or also:

"browserslist": [
  "since 2017-06"
]

You have to add a version that’s recent enough to support async/await, so Babel does not try to add a polyfill.

Check all the valid values here: https://github.com/browserslist/browserslist


More js tutorials: