Cách kiểm tra một gói npm cục bộ

Nếu bạn muốn phát triển gói npm của riêng mình, trước tiên bạn phải kiểm tra nó cục bộ.

Tôi có nhu cầu này với một dự án mà tôi muốn mô đun hóa.

Ví dụ, tôi có một gói hàng mà tôi đã gọi,flaviocopes-common-database.

Tôi đã nghĩ trướcflaviocopes-để cung cấp cho nó một không gian tên duy nhất.

Bên trong gói, tôi đã thêm mộtpackage.jsontệp có tên mô-đun trongnamethuộc tính và một số phụ thuộc:

{
  "name": "flaviocopes-common-database",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "dependencies": {
    "pg": "^8.0.2",
    "sequelize": "^5.21.6"
  }
}

Sau đó tôi chạy

npm link

This created a symbolic link in the /usr/local/lib/node_modules/ folder, that contains the global npm packages in the system, the ones installed using npm -g, to be clear.

I had

/usr/local/lib/node_modules/flaviocopes-common-database

Pointing to the local file I had in

/Users/flavio/dev/code/flaviocopes-common-database

Now in another project I wanted to use this module, so I ran

npm link flaviocopes-common-database

and I was able to import it in the Node.js code using the usual require() syntax:

const database = require('flaviocopes-common-database')

Download my free Node.js Handbook


More node tutorials: