Cài đặt phiên bản cũ hơn của gói npm

Tìm hiểu cách cài đặt phiên bản cũ hơn của gói npm, một thứ có thể hữu ích để giải quyết vấn đề tương thích

Bạn có thể cài đặt phiên bản cũ của gói npm bằng cách sử dụng@cú pháp:

npm install <package>@<version>

Thí dụ:

npm install cowsay

installs version 1.3.1 (at the time of writing).

Cài đặt phiên bản 1.2.0 với:

npm install [email protected]

Điều tương tự có thể được thực hiện với các gói toàn cầu:

npm install -g [email protected]

Bạn cũng có thể quan tâm đến việc liệt kê tất cả các phiên bản trước của một gói. Bạn có thể làm điều đó vớinpm view <package> versions:

❯ npm view cowsay versions

[ ‘1.0.0’, ‘1.0.1’, ‘1.0.2’, ‘1.0.3’, ‘1.1.0’, ‘1.1.1’, ‘1.1.2’, ‘1.1.3’, ‘1.1.4’, ‘1.1.5’, ‘1.1.6’, ‘1.1.7’, ‘1.1.8’, ‘1.1.9’, ‘1.2.0’, ‘1.2.1’, ‘1.3.0’, ‘1.3.1’ ]

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay Node.js


Các hướng dẫn nút khác: