npm phụ thuộc và devDependencies

Khi nào thì một gói là phụ thuộc và khi nào thì nó là phụ thuộc của nhà phát triển?

Khi bạn cài đặt gói npm bằng cách sử dụngnpm install <package-name>, bạn đang cài đặt nó như mộtsự phụ thuộc.

Gói tự động được liệt kê trongtệp package.json, ở dưới cáidependenciesdanh sách (kể từ npm 5: trước khi bạn phải chỉ định thủ công--save).

Khi bạn thêm-Dcờ, hoặc--save-dev, bạn đang cài đặt nó dưới dạng phụ thuộc phát triển, điều này sẽ thêm nó vàodevDependenciesdanh sách.

Các phụ thuộc phát triển được dự định dưới dạng các gói chỉ dành cho phát triển, không cần thiết trong quá trình sản xuất. Ví dụ: các gói thử nghiệm,webpackhoặc làBabel.

Khi bạn đi vào sản xuất, nếu bạn nhậpnpm installvà thư mục chứa mộtpackage.json, chúng đã được cài đặt, vì npm giả định đây là một triển khai phát triển.

Bạn cần thiết lập--productioncờ (npm install --production) để tránh cài đặt các phụ thuộc phát triển đó.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay Node.js


Các hướng dẫn nút khác: