Cách tải xuống hình ảnh bằng Node.js

Làm thế nào để bạn tải xuống một tệp?

Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi này khi tôi phải tải xuống một tệp từ máy chủ, theo chương trình.

Tôi phải kết nối với máy chủ, tải xuống tệp và lưu trữ cục bộ.

Đây là mã tôi đã sử dụng:

const fs = require('fs')
const request = require('request')

const download = (url, path, callback) => { request.head(url, (err, res, body) => { request(url) .pipe(fs.createWriteStream(path)) .on(‘close’, callback) }) }

const url = ‘https://…’ const path = ‘./images/image.png’

download(url, path, () => { console.log(‘✅ Done!’) })

Mã sử dụngfsmô-đun tích hợp sẵn vàrequestmô-đun.

requestphải được cài đặt:

npm install request

Note that the request module was recently deprecated, which means it’s “complete” and no new changes will be applied to it. Only fixes. It doesn’t mean it will stop working and it does not mean we should stop using it.

Download my free Node.js Handbook


More node tutorials: