Cách truy cập các tham số truy vấn trong các hàm Netlify