Cách chèn nhiều mục cùng lúc trong bộ sưu tập MongoDB

Tôi có nhu cầu chèn nhiều mục cùng một lúc trong mộtMongoDBbộ sưu tập, từ một ứng dụng Node.js

Đây là những gì tôi đã làm:

const mongo = require('mongodb').MongoClient
const url = 'mongodb://localhost:27017'
let db, jobs

mongo.connect( url, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true, }, (err, client) => { if (err) { console.error(err) return } db = client.db(‘myapp’) jobs = db.collection(‘jobs’)

<span style="color:#66d9ef">const</span> <span style="color:#a6e22e">data</span> <span style="color:#f92672">=</span> [{...}, {...}]
<span style="color:#a6e22e">jobs</span>.<span style="color:#a6e22e">insertMany</span>(<span style="color:#a6e22e">data</span>)

} )

Với một mảng các đối tượng, tôi đã gọiinsertMany()trên bộ sưu tập mà tôi muốn đưa vào.


Các hướng dẫn khác về cơ sở dữ liệu: