Milli Micro Nano Pico

Với các phép đo điện tử và thời gian, bạn sẽ thấy những thuật ngữ đó được sử dụng thường xuyên: milli, micro, nano, pico. Có ý nghĩa gì?

Với các phép đo điện tử và thời gian, bạn sẽ thấy những thuật ngữ đó được sử dụng thường xuyên: milli, micro, nano, pico.

Bài đăng này là một tài liệu tham khảo nhanh về ý nghĩa của từng loại trong số chúng.

  • Milli= 10 ^ -3 =0,001
  • Vi mô= 10 ^ -6 =0,000 001
  • Nano= 10 ^ -9 =0,000 000 001
  • Pico= 10 ^ -12 =0,000 000 000 001

Thứ tự tôi đã sử dụng rất quan trọng để ghi nhớ ý nghĩa của chúng: lặp lại nó một vài lần, milli-micro-nano-pico và bạn sẽ nhớ chúng vào lần sau.


Các hướng dẫn về điện tử khác: