Cách lặp qua các phần tử DOM từ querySelectorAll

TL; DR: Sử dụng vòng lặp for… of

CácquerySelectorAll()phương pháp chạy trêndocumenttrả về danh sách các phần tử DOM đáp ứng truy vấn bộ chọn.

Nó trả về một danh sách các phần tử, không phải là một mảng mà là mộtNodeListvật.

Cách dễ nhất để lặp lại các kết quả là sử dụngfor..ofvòng:

for (const item of document.querySelectorAll('.buttons')) {
  //...do something
}

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn khác về trình duyệt: