Các lệnh Linux: su

Hướng dẫn nhanh vềsu, được sử dụng để chuyển trình bao sang người dùng khác

Trong khi bạn đăng nhập vào terminal shell với một người dùng, bạn có thể cần chuyển sang người dùng khác.

Ví dụ: bạn đăng nhập bằng quyền root để thực hiện một số bảo trì, nhưng sau đó bạn muốn chuyển sang tài khoản người dùng.

Bạn có thể làm như vậy vớisuchỉ huy:

su <username>

Ví dụ:su flavio.

Nếu bạn đăng nhập với tư cách người dùng, đang chạysumà không có bất cứ điều gì khác sẽ nhắc nhậprootmật khẩu người dùng, vì đó là hành vi mặc định.

susẽ bắt đầu một trình bao mới với tư cách là một người dùng khác.

Khi bạn hoàn thành, hãy nhậpexittrong shell sẽ đóng shell đó, và sẽ quay trở lại shell của người dùng hiện tại.

Cácsulệnh hoạt động trên Linux. Trên macOS, nó sẽ không hoạt động trừ khi bạn kích hoạt người dùng root (mẹo: bạn có thể sử dụngsudothay thế)

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay lệnh Linux


Thêm các hướng dẫn về cli: