Các lệnh Linux: pwd

Hướng dẫn nhanh về lệnh pwd, được sử dụng để kiểm tra thư mục làm việc hiện tại

Bất cứ khi nào bạn cảm thấy bị mất trong hệ thống tệp, hãy gọipwdlệnh để biết bạn đang ở đâu:

pwd

Nó sẽ in đường dẫn thư mục hiện tại.

Lệnh này hoạt động trên Linux, macOS, WSL và bất kỳ nơi nào bạn có môi trường UNIX

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay lệnh Linux


Thêm các hướng dẫn về cli: