Các lệnh Linux: printenv

Hướng dẫn nhanh vềprintenvlệnh, được sử dụng để in các giá trị của các biến môi trường

Hướng dẫn nhanh vềprintenvlệnh, được sử dụng để in các giá trị của các biến môi trường

Trong bất kỳ trình bao nào cũng có một số lượng lớn các biến môi trường, được thiết lập bởi hệ thống hoặc bởi các tập lệnh và cấu hình trình bao của riêng bạn.

Bạn có thể in tất cả chúng ra thiết bị đầu cuối bằng cách sử dụngprintenvchỉ huy. Đầu ra sẽ như thế này:

HOME=/Users/flavio
LOGNAME=flavio
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/Library/Apple/usr/bin
PWD=/Users/flavio
SHELL=/usr/local/bin/fish

với một vài dòng nữa, thông thường.

Bạn có thể thêm một tên biến làm tham số, để chỉ hiển thị giá trị biến đó:

printenv PATH

Cácprintenvlệnh hoạt động trên Linux, macOS, WSL và bất cứ nơi nào bạn có môi trường UNIX

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay lệnh Linux


Thêm các hướng dẫn về cli: