Các lệnh Linux: passwd

Hướng dẫn nhanh vềpasswdlệnh, được sử dụng để thay đổi mật khẩu của người dùng

Người dùng trong Linux có một mật khẩu được chỉ định. Bạn có thể thay đổi mật khẩu bằng cách sử dụngpasswdchỉ huy.

Có hai tình huống ở đây.

Đầu tiên là khi bạn muốn thay đổi mật khẩu của mình. Trong trường hợp này, bạn nhập:

passwd

và một lời nhắc tương tác sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu cũ, sau đó nó sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu mới:

Khi bạnroot(hoặc có đặc quyền siêu người dùng), bạn có thể đặt tên người dùng mà bạn muốn thay đổi mật khẩu:

passwd <username> <new password>

Trong trường hợp này, bạn không cần nhập cái cũ.

Cácpasswdlệnh hoạt động trên Linux, macOS, WSL và bất cứ nơi nào bạn có môi trường UNIX

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay lệnh Linux


Thêm các hướng dẫn về cli: