Các lệnh Linux: mở

Hướng dẫn nhanh vềopenlệnh, được sử dụng để mở tệp, thư mục và ứng dụng

Cácopenlệnh cho phép bạn mở tệp bằng cú pháp sau:

open <filename>

Bạn cũng có thể mở một thư mục, thư mục này trên macOS sẽ mở ứng dụng Finder với thư mục hiện tại đang mở:

open <directory name>

Tôi sử dụng nó mọi lúc để mở thư mục hiện tại:

open .

Cái đặc biệt.biểu tượng trỏ đến thư mục hiện tại, như..trỏ đến thư mục mẹ

Lệnh tương tự cũng có thể được sử dụng để chạy một ứng dụng:

open <application name>

Cácopenlệnh hoạt động trên Linux, macOS, WSL và bất cứ nơi nào bạn có môi trường UNIX

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay lệnh Linux


Thêm các hướng dẫn về cli: