Các lệnh Linux: mv

Hướng dẫn nhanh về lệnh mv, được sử dụng để di chuyển tệp và thư mục

Khi bạn có một tệp, bạn có thể di chuyển nó bằng cách sử dụngmvchỉ huy. Bạn chỉ định đường dẫn hiện tại của tệp và đường dẫn mới của nó:

touch test
mv pear new_pear

Cácpeartệp hiện đã được chuyển đếnnew_pear. Đây là cách bạnđổi têntệp và thư mục.

Nếu tham số cuối cùng là một thư mục, thì tệp nằm ở đường dẫn tham số đầu tiên sẽ được chuyển vào thư mục đó. Trong trường hợp này, bạn có thể chỉ định một danh sách các tệp và tất cả chúng sẽ được di chuyển trong đường dẫn thư mục được xác định bởi tham số cuối cùng:

touch pear
touch apple
mkdir fruits
mv pear apple fruits #pear and apple moved to the fruits folder

Lệnh này hoạt động trên Linux, macOS, WSL và bất kỳ nơi nào bạn có môi trường UNIX

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay lệnh Linux


Thêm các hướng dẫn về cli: