Lệnh Linux: lịch sử

Hướng dẫn nhanh vềhistorylệnh, được sử dụng để xem lịch sử dòng lệnh

Mỗi khi chúng ta chạy một lệnh, lệnh đó sẽ được ghi nhớ trong lịch sử.

Bạn có thể hiển thị tất cả lịch sử bằng cách sử dụng:

history

Điều này cho thấy lịch sử với các con số:

Bạn có thể sử dụng cú pháp!<command number>để lặp lại lệnh được lưu trong lịch sử, trong ví dụ trên, nhập!121sẽ lặp lạils -al | wc -lchỉ huy.

Thông thường, 500 lệnh cuối cùng được lưu trữ trong lịch sử.

Bạn có thể kết hợp điều này vớigrepđể tìm một lệnh bạn đã chạy:

history | grep docker

Để xóa lịch sử, hãy chạyhistory -c

Cáchistorylệnh hoạt động trên Linux, macOS, WSL và bất cứ nơi nào bạn có môi trường UNIX

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay lệnh Linux


Thêm các hướng dẫn về cli: