Các lệnh Linux: du

Hướng dẫn nhanh vềdu, được sử dụng để tính toán việc sử dụng không gian của tệp và thư mục

Cácdulệnh sẽ tính toán tổng thể kích thước của một thư mục:

du

Các32số ở đây là một giá trị được biểu thị bằng byte.

Đang chạydu *sẽ tính toán kích thước của từng tệp riêng lẻ:

Bạn có thể đặtduđể hiển thị các giá trị trong MegaBytes bằng cách sử dụngdu -mvà GigaBytes sử dụngdu -g.

Các-htùy chọn sẽ hiển thị ký hiệu con người có thể đọc được cho các kích thước, thích ứng với kích thước:

Thêm-atùy chọn cũng sẽ in kích thước của từng tệp trong thư mục:

Một điều hữu ích là sắp xếp các thư mục theo kích thước:

du -h <directory> | sort -nr

và sau đó đi ống đếnheadđể chỉ nhận được 10 kết quả đầu tiên:

Cácdulệnh hoạt động trên Linux, macOS, WSL và bất cứ nơi nào bạn có môi trường UNIX

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay lệnh Linux


Thêm các hướng dẫn về cli: