Các lệnh Linux: df

Hướng dẫn nhanh vềdflệnh, được sử dụng để lấy thông tin sử dụng đĩa

Cácdflệnh được sử dụng để lấy thông tin sử dụng đĩa.

Dạng cơ bản của nó sẽ in thông tin về các ổ được gắn:

Sử dụng-hLựa chọn (df -h) sẽ hiển thị các giá trị đó ở định dạng con người có thể đọc được:

Bạn cũng có thể chỉ định một tệp hoặc tên thư mục để nhận thông tin về ổ đĩa cụ thể mà nó tồn tại:

Cácdflệnh hoạt động trên Linux, macOS, WSL và bất cứ nơi nào bạn có môi trường UNIX

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay lệnh Linux


Thêm các hướng dẫn về cli: