Các lệnh Linux: cp

Hướng dẫn nhanh về lệnh cp, được sử dụng để di chuyển tệp và thư mục

Bạn có thể sao chép một tệp bằng cách sử dụngcpchỉ huy:

touch test
cp apple another_apple

Để sao chép các thư mục, bạn cần thêm-rtùy chọn để sao chép đệ quy toàn bộ nội dung thư mục:

mkdir fruits
cp -r fruits cars

Lệnh này hoạt động trên Linux, macOS, WSL và bất kỳ nơi nào bạn có môi trường UNIX

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay lệnh Linux


Thêm các hướng dẫn về cli: