Toán tử bậc ba của JavaScript

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về Toán tử bậc ba của JavaScript

Cáctoán tử bậc balà toán tử duy nhất trong JavaScript hoạt động với 3 toán hạng và đó là một cách ngắn gọn để diễn đạt các điều kiện.

Cái này nó thì trông như thế nào:

<condition> ? <expression> : <expression>

Điều kiện<condition>được đánh giá như một boolean và dựa trên kết quả, toán tử chạy biểu thức đầu tiên (nếu điều kiện là đúng) hoặc biểu thức thứ hai.

Đây là một ví dụ: chúng tôi kiểm tra xemrunningbằng true, và nếu trường hợp này xảy ra, chúng tôi gọistop()chức năng. Nếu không, chúng tôi gọirun()chức năng:

Ví dụ sử dụng:

const running = true;
(running === true) ? stop() : run()

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: