Tham khảo JavaScript: Chuỗi

Tất cả về các thuộc tính và phương thức Chuỗi JavaScript

Đối tượng String có một phương thức tĩnh,String.fromCharCode(), được sử dụng để tạo biểu diễn chuỗi từ một chuỗi các ký tự Unicode. Ở đây chúng tôi xây dựng một chuỗi đơn giản bằng cách sử dụng mã ASCII

String.fromCodePoint(70, 108, 97, 118, 105, 111) //'Flavio'

Bạn cũng có thể sử dụng số bát phân hoặc số thập lục phân:

String.fromCodePoint(0x46, 0154, parseInt(141, 8), 118, 105, 111) //'Flavio'

Tất cả các phương pháp khác được mô tả ở đây làphương pháp phiên bản: các phương thức được chạy trên một kiểu chuỗi.

Phương pháp phiên bản

Một chuỗi cung cấp một số phương pháp duy nhất mà bạn có thể sử dụng:

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: