Phương thức String valueOf ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript valueOf () của một chuỗi

Trả về biểu diễn chuỗi của đối tượng Chuỗi hiện tại:

const str = new String('Test')
str.valueOf() //'Test'

Giống nhưtoString().

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: