Phương thức String trimStart ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript trimStart () của một chuỗi

Trả về một chuỗi mới với khoảng trắng đã bị loại bỏ từ đầu chuỗi ban đầu

'Testing'.trimStart() //'Testing'
' Testing'.trimStart() //'Testing'
' Testing '.trimStart() //'Testing '
'Testing '.trimStart() //'Testing'

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: