Phương thức String toUpperCase ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript toUpperCase () của một chuỗi

Trả về một chuỗi mới với văn bản tất cả đều là chữ hoa.

Không làm thay đổi chuỗi ban đầu.

Không chấp nhận bất kỳ tham số nào.

Sử dụng:

'Testing'.toUpperCase() //'TESTING'

Nếu bạn truyền một chuỗi trống, nó sẽ trả về một chuỗi trống.

Nó tương tự nhưtoLocaleUpperCase(), nhưng hoàn toàn không xem xét ngôn ngữ.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: