Phương thức String toLowerCase ()

Tìm hiểu tất cả về phương thức JavaScript toLowerCase () của một chuỗi

Trả về một chuỗi mới với toàn bộ văn bản bằng chữ thường.

Không làm thay đổi chuỗi ban đầu.

Không chấp nhận bất kỳ tham số nào.

Sử dụng:

'Testing'.toLowerCase() //'testing'

Hoạt động tương tự nhưtoLocaleLowerCase(), nhưng hoàn toàn không xem xét ngôn ngữ.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: